BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC HÀ NỘI

Liên hệ

Liên hệ

Trường Cao đẳng Y Được Hà Nội Địa chỉ: Số 88 Mạc Thái Tổ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 0420 234 333 – 097 156 0000

Website: www.caodangyhanoi.com

Email: cdyduochanoi.edu@gmail.com