BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC HÀ NỘI

TUYỂN SINH ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ IC3

TUYỂN SINH ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ IC3

  Căn cứ công văn số 4240/BGDĐT-GDTX ngày 29/08/2016 của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo trả lời trường ĐHSP Hà Nội về việc tổ chức, đào tạo thi cấp chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin. Căn cứ…